Aktualności

Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe 

W dniach 06 - 07 czerwca 2020 r. odbyło się ostatnie już, zaplanowane w projekcie Międzynarodowe spotkanie projektowe dla członków zespołów projektowych z organizacji partnerskich. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się stacjonarnie w Moss (Norwegia), lecz ze względu na epidemię covid-19, za zgodą Narodowej Agencji zespoły projektowe zdecydowały, iż spotkanie ze względów bezpieczeństwa odbędzie się w formule online. Podczas spotkania omówiono wszystkie planowane aspekty działalności projektowej, łącznie ze zbliżającym się terminem zakończenia i rozliczenia projektu. Szczegółowo zaplanowano sposób przeprowadzenia tzw. wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej projektu oraz całościowe rozliczenie finansowe projektu.

---

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Geel

W dniach 17 – 21 stycznia 2020 r. w Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Polska Szkoła Sobotnia) w Geel (Belgia) odbyło się szóste, niestety już ostatnie zaplanowane w projekcie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 15 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

17.01.2020 – prezentacja instytucji goszczącej Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Polska Szkoła Sobotnia) w Geel, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

18.01.2020 – organizacja lekcji otwartych w Polska Szkoła Sobotnia w Geel, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym, w programie zaplanowano zwiedzanie Antwerpii

19.01.2020 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Geel, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły, w trakcie zajęć przedstawiciele TVP Polonia nagrywali materiał nt. realizacji projektu - materiał dostępny pod adresem - 

20.01.2020 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Dyscyplina w klasie polonijnej” , „Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów szkół polonijnych”, „Wykorzystanie TIK w kształtowaniu świadomości narodowej uczniów polonijnych”.

21.01.2020 – ciąg dalszy szkoleń metodycznych „Metodyka nauczania przedmiotowego w szkole polonijnej” oraz szkolenie adresowane do kadry zarządzającej „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce - rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i organizowanie wsparcia dla uczniów i rodziców”, po warsztatach wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu (w tym m.in. kolejnych kursów e-learningowych)

---

Spotkanie online zespołów projektowych

25.08.19, zgodnie z harmonogramem projektu, odbyło się kolejne spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu. W trakcie spotkania omówiono:

- postępy dot. prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu (na chwilę obecną jest dostępnych 8 metodycznych kursów e-learningowych), omówiono również harmonogram realizacji zadań poszczególnych organizacji partnerskich dotyczących Pakietu metodycznego nauczyciela polonijnego (O3);

- uaktualniono harmonogram działań upowszechniających oraz podział zadań w organizacjach partnerskich;

- omówiono stopień realizacji budżetu projektu oraz działania organizacyjne dotyczące ostatniego szkolenia dla kadry z instytucji partnerskich (17 - 21.01.2020, Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs, Geel, Belgia)

---

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Torredembarze (Hiszpania)

W dniach 22 - 23 czerwca 2019 r. w siedzibie Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze odbyło się 2 międzynarodowe spotkanie projektowe dla członków zespołów projektowych z organizacji partnerskich. W spotkaniu wzięło udział 11 przedstawicieli zespołów projektowych. W trakcie spotkania omówiono stopień realizacji założonych celów projektu na półmetku jego realizacji, omówiono harmonogram projektu w odniesieniu do zaplanowanych i zrealizowanych zadań. Podczas spotkania przedstawiono oraz zatwierdzono  okresowy raport z monitoringu i ewaluacji projektu oraz omówiono działania upowszechniające podejmowane w projekcie.

---

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Moss

W dniach 10 – 14 maja 2019 r. w Foreningen Barna Polen (Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy) w Moss (Norwegia) odbyło się piąte szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 16 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

10.05.19 – prezentacja instytucji goszczącej Foreningen Barna Polen (Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy) w Moss, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

11.05.19 – organizacja lekcji otwartych w Polskiej Szkole Sobotniej w Moss im. Jana Brzechwy, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

12.05.19 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Moss im. Jana Brzechwy, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

13.05.19 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Dyscyplina w klasie polonijnej” , „Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów szkół polonijnych”, „Wykorzystanie TIK w kształtowaniu świadomości narodowej uczniów polonijnych”.

14.05.19 – ciąg dalszy szkoleń metodycznych „Metodyka nauczania przedmiotowego w szkole polonijnej” oraz szkolenie adresowane do kadry zarządzającej „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce - rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i organizowanie wsparcia dla uczniów i rodziców”, po warsztatach wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu (w tym m.in. kolejnych kursów e-learningowych)

---

Spotkanie online zespołów projektowych

15 kwietnia 2019 r. odbyło się zaplanowane spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu i realizacji nowych metodycznych kursów e-learningowych. W trakcie spotkania omówiono również program oraz harmonogram kolejnego szkolenia dla kadry instytucji partnerskich w  Foreningen Barna Polen (Polska Szkoła Sobotnia w Moss im. Jana Brzechwy) w Moss (Norwegia) Podczas spotkania zespół ds. ewaluacji projektu przedstawił raport okresowy z jego ewaluacji obejmujący okres 01.09.18 - 31.03.19.

---

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Bristolu

W dniach 15 – 19 lutego 2019 r. w Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Integracyjna Szkoła Sobotnia) w Bristolu (Wlk. Brytania) odbyło się czwarte szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 17 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

15.02.19 – prezentacja instytucji goszczącej Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Integracyjna Szkoła Sobotnia) w Bristolu, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

16.02.19 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Sobotniej w Bristolu, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

17.02.19 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z uczniami Szkoły Sobotniej w Bristolu, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

18.02.19 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń” , „Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego”, „Wielkanocne Inspiracje" - czyli metody motywacji uczniów szkół polonijnych na przykładzie tematyki świątecznej”.

19.02.19 – ciąg dalszy szkoleń metodycznych „Nauczyciel we współczesnej szkole - strategie, metody, techniki nauczania i uczenia się” oraz szkolenie adresowane do kadry zarządzającej „Ewaluacja jako sposób na podniesienie jakości pracy szkoły”, po warsztatach wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

---

Konferencja  informacyjna w Moss (Norwegia)

            W dniu 9 lutego 2019 roku w Foreningen Barna Poolen w Moss odbyła się konferencja dla rodziców informująca o udziale placówki w projekcie programu Erasmus + „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”.

Rodzice zostali poinformowani o celach i działaniach projektu oraz jego realizacji w placówce. Przedstawione zostały szkoły polonijne (organizacje partnerskie),  które przystąpiły do projektu. Zaprezentowano harmonogram szkoleń oraz wizyt organizacji partnerskich.

W trakcie trwania konferencji zaprezentowano możliwości, które realizacja projektu stwarza nauczycielom placówki w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji metodycznych. W ramach współpracy, rodzice dzieci uczęszczających do szkoły zostali poinformowani o organizacji zajęć dydaktycznych w trakcie wizyty partnerów projektu w maju 2019.

W trakcie konferencji rodzice otrzymali ulotki oraz materiały informacyjne dot. realizowanego przez placówkę projektu.

Zapraszamy do Galerii.

---

Konferencja informacyjna w Geel (Belgia)

W dniu 2 lutego 2019 r. w Polskiej Szkole Sobotniej w Geel odbyła się konferencja/spotkanie informacyjne z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną. Podczas spotkania rodzice dzieci uczęszczających do szkoły zostali poinformowani o realizacji  przez placówkę międzynarodowego projektu partnerskiego w ramach programu Erasmus+, „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. Polska Szkoła Sobotnia w Geel jest jedną z organizacji partnerskich biorących udział w tym projekcie. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy przebieg projektu, kolejne etapy oraz korzyści jakie płyną z jego realizacji. Wszystkim zainteresowanym uczestnikom wręczono materiały informacyjne oraz ulotki dotyczące realizowanego projektu.

http://propolonia.be/?page_id=338

Zapraszamy do Galerii.

---

Spotkanie online zespołów projektowych

27 stycznia 2019 r. odbyło się zaplanowane spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu i realizacji nowych metodycznych kursów e-learningowych. W trakcie spotkania omówiono również program oraz harmonogram kolejnego szkolenia dla kadry instytucji partnerskich Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Integracyjna Szkoła Sobotnia) w Bristolu (Wlk. Brytania). Podczas spotkania przedstawiciele zespołów projektowych, odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu działań projektowych zaprezentowali swoje wnioski oraz wskazówki do dalszych działań, wynikające z przygotowywanego raportu okresowego z monitoringu i ewaluacji projektu.

---

Konferencje informacyjne w Mejszagole i Ejszyszkach (Litwa)

W dniu 20 listopada 2018 r. w Żłobku-przedszkolu w Mejszagole odbyło się zebranie rodzicielskie połączone z konferencją ,,Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” w ramach Programu Erasmus+. Uczestnikami konferencji byli pedagodzy naszego przedszkola oraz rodzice, dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (ogółem 45 osób).  Uczestników konferencji powitała pani dyrektor Iwona Maria Matwiejko i wystąpiły dzieciaki naszego przedszkola.

W trakcie konferencji zapoznano uczestników z założeniami programu Erasmus+, który daje szansę i duże możliwości rozwoju społecznego w wymiarze europejskim. Dokonano także podsumowania dotychczasowych działań podjętych w ramach programu w placówce. Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę z podstawowymi informacjami na temat projektu oraz jego rezultatach.

W dniu 11 grudnia 2018 r. w partnerskim Żłobku – przedszkolu „Promyczek” w Ejszyszkach w rej. solecznickim została zorganizowana konferencja  ,,Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” poświęcona prezentacji założeń oraz rezultatów międzynarodowego projektu partnerskiego, programu Erasmus+, pod tym samym tytułem.

 W konferencji obok organizatora  - Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole wzięli udział przedstawiciele 8 placówek oświatowych rejonu sołecznickiego, w których nauczanie odbywa się w języku polskim (kadra zarządzająca i nauczyciele).

Podczas konferencji zaprezentowano założenia realizowanego projekt Erasmus + ,,Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, jego spodziewane  rezultaty oraz możliwości jakie stwarza w zakresie doskonalenia metodycznego nauczycieli szkół polonijnych. Zaprezentowano stronę internetową projektu – polonia.modm.bialystok.pl oraz udostępnione na niej metodyczne kursy e-learningowe, udostępnione bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, współtworzone przez wszystkie organizacje partnerskie biorące udział w projekcie.

 Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę z podstawowymi informacjami na temat projektu oraz jego rezultatach.

W dniu 20 listopada 2018 r. w Żłobku-przedszkolu w Mejszagole odbyło się zebranie rodzicielskie połączone z konferencją ,,Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” w ramach Programu Erasmus+. Uczestnikami konferencji byli pedagodzy naszego przedszkola oraz rodzice, dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (ogółem 45 osób).  Uczestników konferencji powitała pani dyrektor Iwona Maria Matwiejko i wystąpiły dzieciaki naszego przedszkola.

W trakcie konferencji zapoznano uczestników z założeniami programu Erasmus+, który daje szansę i duże możliwości rozwoju społecznego w wymiarze europejskim. Dokonano także podsumowania dotychczasowych działań podjętych w ramach programu w placówce. Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę z podstawowymi informacjami na temat projektu oraz jego rezultatach.

Zapraszamy do Galerii.

---

Konferencje informacyjne w Barcelonie i Gironie (Hiszpania)

1 grudnia 2018 r w Gironie oraz 15 grudnia 2018 w Barcelonie odbyły się konferencje informacyjne połączone ze spotkaniem świątecznym zorganizowane przez Szkołę Polską w Barcelonie i Gironie. Była to doskonała okazja do poinformowania wszystkich przybyłych o  międzynarodowym projekcie Erasmus Plus "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych" w którym biorą udział nasze szkoły.  Już od ponad roku nasi nauczyciele biorą czynny udział w spotkaniach projektowych, kursach metodycznych i tworzeniu materiałów dydaktycznych. Wszyscy uczestnicy konferencji, m.in., nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół oraz rodzice uczniów zostali poinformowani o głównych celach projektu, spodziewanych rezultatach oraz o możliwości uczestniczenia w bezpłatnych metodycznych kursach e-learningowych, powstających w projekcie. Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę z podstawowymi informacjami na temat projektu oraz jego rezultatach.

Spotkanie w Gironie dbyło się w gmachu Col-legi Pare Coll ( FEDAC Sant Narcis) przy ul. Pare Coll 3, gdzie odbywają się zajęcia  Szkoły Polskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, m.in., nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół polonijnych działających  na obszarze Katalonii oraz rodzice  i uczniowie Szkoły Polskiej w Gironie, Pani Konsul Generalna RP w Barcelonie Karolina Cemka, Pani Iwona Małecka - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Katalońsko-Polskiego , grono pedagogiczne Szkoły Polskiej oraz Polonia zamieszkująca region Girony.

Spotkanie w Barcelonie odbyło się w budynku szkoły La Salle Gracia gdzie zazwyczaj odbywają się zajęcia Szkoły Polskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób: zaprzyjaźnieni nauczyciele ze szkół polonijnych rejonu Katalonii, rodzice i dzieci Szkoły Polskiej w Barcelonie, Pani Konsul Generalna RP w Barcelonie Karolina Cemka, pisarka Grażyna Górnicka, nauczycielki szkół oraz Polonia zamieszkująca region Barcelony.

Zapraszamy do Galerii.

-----

Spotkanie online

18 listopada 2018 r. odbyło się zaplanowane spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu 2 nowych metodycznych kursów e-learningowych: „Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się” oraz „Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie?”, które będą dostępne na stronie projektu  od 15.12.18 zakładce „Kursy e-learningowe”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w udostępnionych kursach e-learningowych.

-----

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Mejszagole


W dniach 29 września - 03 października 2018 r. w Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole (Litwa) odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 14 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

29.09.18 – prezentacja instytucji goszczącej Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis w Mejszagole, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

30.09.18 – organizacja lekcji otwartych w Przedszkolu w Mejszagole, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

01.10.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu w Mejszagole, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

02.10.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie – uczenie się” , „Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie?”, „Polskie symbole w przedszkolu - czyli jak uczyć o Polsce na emigracji”.

03.10.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

-----

Nowe kursy e-learningowe już dostępne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2 nowych kursach e-learningowych "Treści patriotyczne w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych" oraz "Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych". Kursy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych po zalogowaniu się na stronie, w zakładce "Kursy e-learningowe"

-----

Spotkanie online

1 lipca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie online zespołów projektowych z organizacji partnerskich oraz osób odpowiedzialnych za koordynację prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu postępu prac nad kolejnym etapem tworzenia rezultatów tj. programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych, pakietu nauczyciela polonijnego oraz opracowaniu 2 nowych metodycznych kursów e-learningowych: „Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?” oraz „Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych”, które wkrótce będą dostępne na stronie projektu w zakładce „Kursy e-learningowe”.

----- 

Szkolenie dla kadry z instytucji partnerskich w Torredembarze


W dniach 25 - 29 maja 2018 r. w Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 16 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz doradców metodycznych i konsultantów z instytucji koordynatora projektu.

Program szkolenia:

25.05.18 – prezentacja instytucji goszczącej Associació Cultural Escuela Polaca w Torredembarze, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

26.05.18 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Polskiej w Barcelonie, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym

27.05.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich (nauczyciele) przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Szkole Polskiej w Barcelonie, dyrektorzy szkół partnerskich zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, systemem pracy, problemami i wyzwaniami szkoły

28.05.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym m.in. „Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?” , „Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych”, „ Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu”.

29.05.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

-----

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich w Białymstoku


W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu. W szkoleniu wzięło udział 15 pracowników instytucji partnerskich – nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej.

Program szkolenia:

05.02.18 – prezentacja instytucji goszczącej MODM w Białymstoku, środowiska lokalnego oraz krajowego systemu edukacji; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania polonijną placówką oświatową

06.02.18 – organizacja lekcji otwartych w Szkole Podstawowej nr nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku, podczas których uczestnicy projektu z organizacji goszczącej prezentowali metody, techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w języku polskim

07.02.18 – uczestnicy projektu z organizacji partnerskich przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr. 31 (job shadowing), kadra zarządzająca odwiedziła 2 placówki edukacyjne w celu obserwacji pracy tych instytucji i wymiany doświadczeń

08.02.18 – pracownicy merytoryczni z instytucji goszczącej i jednocześnie koordynującej projekt – MODM w Białymstoku  przygotowali i przeprowadzili warsztaty metodyczne dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym oraz przedmiotowym w języku polskim

09.02.18 – wspólna praca warsztatowa uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

------

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Białymstoku


W dniach 24 - 25 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe członków zespołów projektowych z instytucji partnerskich odpowiadających za realizację projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”. Spotkanie to, poprzedzone spotkaniem zespołów projektowych w formule online 15 października 2017, de facto zainaugurowało właściwą realizację projektu.
Podczas dwudniowego spotkania szczegółowo omówiono podział zadań i sposobów ich realizacji między partnerów projektu, ich koordynacji  w odniesieniu do harmonogramu projektu i budżetu. Zespoły projektowe ustaliły także zasady prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji projektu, m.in. powołano zespół ds. monitoringu i ewaluacji spośród członków organizacji partnerskich oraz zatwierdzono regulaminu monitoringu i ewaluacji projektu. Kolejną ważną kwestią było omówienie finansów, sposobów upowszechniania, oraz podziału zadań dotyczących wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej  projektu.
Spotkanie było również okazją do lepszego poznania instytucji koordynatora projektu – MODM w Białymstoku, bliższego zapoznania się członków zespołów projektowych z organizacji partnerskich, wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących usprawnienia prac projektowych.

Last modified: Tuesday, 8 September 2020, 1:06 PM