Informacje o Projekcie

Logo Erasmus +

„Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia metodycznego nauczycieli szkół polonijnych”

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2020

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

 • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)
 • Żłobek - Przedszkole w Mejszagole (Litwa)
 • Szkoła Polska w Barcelonie i Tarragonie (Hiszpania)
 • Stowarzyszenie ProPolonia (Belgia)
 • Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu (Wielka Brytania)
 • Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Norwegia)

Cele projektu:

 1. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
 2. Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
 3. Opracowanie rezultatów pracy intelektualnej projektu, w tym:
  a) Opracowanie programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych obejmującego wiedzę przedmiotową i metodyczną.
  b) Opracowanie pakietu metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
  c) Opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
 4. Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
 5. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Uczestnikami projektu są nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich. Z ramienia koordynatora uczestnikami są pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzą materiały dydaktyczne, wypracowują rezultaty pracy intelektualnej oraz prowadzą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
Z wypracowanych podczas trwania projektu materiałów i rezultatów, w tym m.in. ze szkoleń e-learningowych korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych. Stworzony program doskonalenia będzie wykorzystany przez instytucje i stowarzyszenia działające w zakresie oświaty polonijnej. Pośrednio działania projektowe obejmą dodatkowo około 400 osób.

Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:

 • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami
 • międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing
 • wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym:
  * opracowanie kursów e-learning. dostępnych na platformie Moodle
  * opracowanie programu doskonalenia nauczyciela polonijnego oraz pakietu metodyczno-dydaktycznego dla nauczycieli polonijnych
 • utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Osiągnięte rezultaty, w szczególności program doskonalenia zawodowego, pakiet metodyczno-dydaktyczny oraz kursy e-learningowe, zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Last modified: Wednesday, 9 May 2018, 11:08 AM