Topic outline

  • Klasyka polskiej poezji  dla dzieci w opracowaniu muzyczno-teatralnym.

  • Okresem życia, w którym zainteresowania poetyckie dzieci są najsilniejsze i najpowszechniejsze, okresem zresztą, w którym wiek dzieci nie tylko słucha, ale również odtwarza, a nawet i tworzy pozycję- jest wiek przedszkolny i wczesnoszkolny.

   Duże znaczenie przypisuje się pierwszym kontaktom i doświadczeniom z poezją dla dalszej drogi i rytmu rozwojowego dziecka. Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci w stosunku do najmłodszych jej odbiorców są bardzo duże. Składa się na to wiele przyczyn związanych z właściwościami tego wieku, a m. in. ze skłonnością do naśladownictwa, identyfikowania się z postaciami literackimi, szybkim rozwojem mowy i myślenia, aktywnością poznawczą i zabawową, wrażliwością emocjonalną, intensywnością w poznawaniu i przeżywaniu świata, a jednocześnie niepowtarzalnym dla dzieci autorytetem osób dorosłych- rodziców i wychowawców.

   Wprowadzenie dziecka w świat literatury jest bardzo ważne gdyż jest to wprowadzenie i otwarcie na świat bogatych wartości, jakie zawiera w sobie literatura piękna. Stały kontakt ze starannie dobranymi utworami literackimi z zakresu poezji- piękną książką zawierającą obok tekstu literackiego prawdziwe artystyczne ilustracje, budzi wrażliwość estetyczną dziecka, a jednocześnie sprzyja rozwijaniu jego postaw twórczych, wyzwalaniu form ekspresji słownej, plastycznej. Wychowawcze możliwości literatury dotyczą także rozwoju intelektualnego.

   Starannie dobrane utwory literackie ukazują ich odbiorcom wzory pięknej mowy. Utrwalane w pamięci fragmenty tekstów stają się przykładem poprawnego języka i mogą mieć wpływ na doskonalenie funkcji mowy pod względem dźwiękowym i gramatycznym. Kontakt z literatura aktywizuje myślenie, procesy porównywania, analizowania, szukania przyczyn i skutków, wyciągania wniosków, tworzenia elementarnych pojęć, sprzyja ćwiczeniom pamięci, uwagi.                                                                                                                                      

 • Moduł I. Muzyczno-teatralne opracowanie utworu pt: „Kłamczucha” (BELGIA)

  • Utwór literacki, podobnie jak intelekt wpływa na sferę emocjonalna dziecka. Świadczy o tym niezmiernie żywa reakcja dziecka tj. śmieje się, płacze, nieruchomieje w momentach napięcia. Ma to doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Oddziaływając tak silnie na uczucia, ukazując postacie, bohaterów, którymi dzieci się identyfikują, przykłady społecznych stosunków, konfliktów, wyborów, literatura pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi.

 • Moduł II. Muzyczno-teatralne opracowanie utworu pt: „Samochwała” (WLK. BRYTANIA)

 • Moduł III. Muzyczno-teatralne opracowanie utworu pt: „Tańcowała igła z nitką” (LITWA)

 • Moduł IV. Muzyczno-teatralne opracowanie utworu pt: „Skarżypyta” (NORWEGIA)

 • Moduł V. Muzyczno-teatralne opracowanie utworu Jana Brzechwy pt: „Leń” (HISZPANIA)

 • Zadanie dla uczestników kursu

  Uczestnicy kursu, zainteresowani otrzymaniem certyfikatu jego ukończenia, powinni wykonać zadanie zamieszczone w tym module. 

 • Ankieta ewaluacyjna kursu

  • Osoby uczestniczące w kursie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej kursu. Dziękujemy!