Topic outline

 • Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń

  • Nikt już nie kwestionuje zasadności wyodrębnienia w pedagogice obszaru zajmującego się potencjałem kreacyjnym dziecka. Jest to swoiste wyzwanie dzisiejszej edukacji, by wspierać rozwój dziecka w aspekcie twórczego działania. Wyobraźnia i ekspresja twórcza ujawniają się jako podstawowe predyspozycje, które należy kształtować u dzieci.

   Dziecko w wieku przedszkolnym musi dysponować umiejętnościami daleko wykraczającymi poza ramy zwykłych, codziennych zajęć, by poznać otaczającą je rzeczywistość. Życie we współczesnym świecie uświadamia nam, że istnieje znacznie większe niż kiedyś zapotrzebowanie na osoby kreatywne, mobilne, otwarte, umiejące pracować w zespole, sprawnie się porozumiewać, rozwiązywać problemy. W naszych czasach szczególne miejsce w nowym kierunku kształcenia zajmuje inspirowanie dzieci do samodzielnego kreowania własnej rzeczywistości.

   Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu. Osoby zainteresowane certyfikatem powinny wykonać wszystkie zadania (prace domowe) w kursie. Po sprawdzeniu zadań przez prowadzącego certyfikat będzie przesłany w formacie pdf na adres e-mail podany przy rejestracji.

 • Moduł I. Eksperymentowanie językowe (UK)

  • Ekspresja werbalna jest jedną z form twórczej aktywności dziecka – kształci, rozwija, pielęgnuje wyobraźnię, pobudza je do aktywności. Pozwala zdobyć nowe doświadczenia i zainteresowania. Ekspresja werbalna rozwija dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym. Doskonaląc swoje kompetencje językowe z wykorzystaniem twórczych form dziecko ma możliwość samodzielniej eksploracji świata, łatwiejszego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi oraz komunikowania swoich potrzeb i przeżyć.
   Twórczość werbalna to nie tylko rozwój kompetencji komunikowania się,to również twórcze eksperymentowanie językowe wyzwalające śmiałe i niekonwencjonalne sposoby wyrażania siebie poprzez budowanie nowych konstrukcji językowych czy gramatycznych tj. zabawa słowem, stosowanie porównań, metafor, związków frazeologicznych, zagadek. Na wyższych poziomach rozwoju dziecka to również tworzenie własnych historii, bajek, opowiadań czy wierszy, które powstają w połączeniu aktywności twórczej z kilku obszarów.

   Należy pamiętać, że w każdym przypadku twórczej aktywności ważniejszy od efektu końcowego jest sam proces twórczy, któremu towarzyszy przyjemność tworzenia. Rolą osoby dorosłej jest współtowarzyszenie w rozwoju, wspieranie i inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnych prób tworzenia.

   Rolą nauczyciela jest:

   • zorganizowanie środowiska wspierającego, w którym dzieci czułyby się bezpiecznie i swobodnie w językowym procesie twórczym;

   • inspirowanie i motywowanie dzieci do podejmowania językowej aktywności twórczej;

   • pozostawienie dzieciom swobody wypowiadania się i tworzenia językowego;

   • docenienie chęci tworzenia przez dzieci oraz pełna akceptacja dla ich pomysłów.

  • ---------------------

 • Moduł II. Eksperymentowanie plastyczne (Belgia)

  • Twórczość plastyczna jest jedną z potrzeb rozwojowych każdego dziecka i regulatorem równowagi emocjonalnej. Praca plastyczna jest procesem twórczym, który rozwija i ujawnia cechy osobowości dziecka. Aby uruchomić twórczą aktywność dziecka należy pozwolić mu na spontaniczność, gdyż sprzyja to podejmowaniu ryzyka, samokrytycyzmowi, łatwości ekspresji. Mając to na uwadze, należy organizować zajęcia w atmosferze spokoju i życzliwości, umożliwić dziecku pełną swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji i narzucania swojej woli.Techniki plastyczne podczas zajęć w przedszkolu powinny być różnorodne, a same zajęcia powinny przypominać zabawę. W wychowaniu plastycznym często wykorzystuje się treści muzyczne. Słuchanie muzyki stosuje się często w celu pobudzenia wyobraźni plastycznej np. metoda "MALOWANIA MUZYKI". Metoda MALOWANIA 10 PALCAMI (FINGER PAINTING) rozwijająca zmysły, różne techniki plastyczne, malowanie, rysowanie, lepienie, rzeźbienie.

  • Filmy z zajęć:

  • ---------------------

 • Moduł III. Eksperymentowanie techniczne (Hiszpania)

 • Moduł IV. Eksperymentowanie poprzez badanie/teatralne (Litwa)

 • Moduł V. Eksperymentowanie muzyczne (Norwegia)

  • Muzyka daje największe możliwości twórczego działania i kształtowania takich cech osobowości, jak funkcje poznawcze i emocjonalno - motywacyjne, rozwija pomysłowość twórczą, kontaktowość społeczną i pozytywne cechy charakteru. Z ekspresją rytmiczną i wokalną związana jest ekspresja ruchowa, zajęcia muzyczne powinny być dla dzieci źródłem radości, dawać odprężenie, ożywiać pracę umysłu. W sposób spontaniczny wymyślają one wyliczanki, wynajdują rytmy, komponują melodie do znanych słów. Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, ma potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, tańca, gry, tworzenia własnych śpiewanek. Następstwem twórczości muzycznej jest rozwój ich możliwości percepcyjnych, uwagi, wrażliwości estetycznej rozwija osobowość. Aktywność muzyczna w przedszkolu obejmuje: ekspresję ruchowo- muzyczną, twórczość muzyczną, śpiew dzieci, grę na instrumentach muzycznych i wywoływanie dźwięków, kształtowanie zainteresowań muzycznych i reakcji emocjonalnych podczas gry i słuchania muzyki. Metody wykorzystywane do rozwijania tej aktywności to: Metoda AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI Batti Strauss, SYSTEM WYCHOWANIA MUZYCZNEGO Karla Orffa, METODA DOBREGO STARTU Marty Bogdanowicz.
   Aktywność ruchowa rozwija aktywność dziecka i wyzwala jego inicjatywę, pomysłowość i samodzielność, pobudzają wyobraźnię i ambicję. Na tę formę aktywności składają się zabawy, które pozostawiają dziecku pełną swobodę i dowolność w sposobie wykonania. Czasem jednak wymagają dostosowania się w zabawie do przepisów i reguł dyscyplinuje dziecko i uczy je współdziałania i współżycia. Sam udział w zabawie pozwala dziecku na ocenienie swoich możliwości w porównaniu z innymi i budzi wiarę we własne siły. Rozwijają się uczucia koleżeńskie, współdziałanie w zespole, uczynność i chęć niesienia pomocy innym. Może to być naśladowanie ruchem ludzi lub zwierząt, wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych z jednoczesnym wykorzystaniem przyborów np. piłek, obręczy, skakanki itp. Znakomitą okazją do tego są zabawy gimnastyczne prowadzone według metody Rudolfa Labana i A. M. Kniessów. Weronika Sherborne, angielski pedagog wypracowała system ćwiczeń ruchowych - Ruch Rozwijający, odpowiedni szczególnie dla dzieci z nadpobudliwością.

  • Eksperymentowanie muzyczne jest jedną z przyjemniejszych form wykorzystywanych podczas prowadzenia zajęć. Wyzwala w dzieciach to co najlepsze i najszczersze – spontaniczne działanie i pełne zaangażowanie w proponowany temat. Większość uczniów najlepiej zapamiętuje treści kiedy przyswaja je poprzez ruch i śpiew – dzięki temu możemy połączyć dobrą zabawę z przekazywaniem wiedzy. Aktywność muzyczna na wczesnych etapach edukacyjnych obejmuje: ekspresję ruchowo- muzyczną, twórczość muzyczną, śpiew dzieci, grę na instrumentach muzycznych i wywoływanie dźwięków, kształtowanie zainteresowań muzycznych i reakcji emocjonalnych podczas gry i słuchania muzyki.

  • Propozycje ćwiczeń:

 • Zadanie dla uczestników kursu

  Uczestnicy kursu, zainteresowani otrzymaniem certyfikatu jego ukończenia, powinni wykonać zadanie zamieszczone w tym module. 

 • Ankieta ewaluacyjna kursu

  • Osoby uczestniczące w kursie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej kursu. Dziękujemy!