Topic outline

 • Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej

  Wstęp.

  Zmiany społeczno - ekonomiczne, cywilizacyjne oraz niezwykle szybki rozwój nauki i technologii informacyjnej powodują, że wyposażanie uczniów tylko w kompetencje przedmiotowe już nie wystarcza. Równie ważnym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie edukacji uczniów na kompetencje ponad przedmiotowe (kluczowe). To właśnie szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie nabywają kompetencje przydatne na kolejnych etapach kształcenia, w dorosłym życiu oraz w pracy zawodowej. Jedną z kompetencji kluczowych jest kreatywność i pomysłowość. Twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów można się nauczyć, jeśli naukę rozpocznie się wystarczająco wcześnie i formy pracy zostaną dostosowane do poziomu i możliwości uczniów. Aby nauczyciel mógł wyzwalać i rozwijać aktywność twórczą dziecka, powinien również sam prezentować postawę twórczą, przyjmować postawę otwartości i aprobaty dla uczniów wykazujących twórcze zachowania i postawy. Rolą nauczyciela jest stwarzanie takiej atmosfery na zajęciach, która sprzyjałaby ekspresji, pobudzała inwencję, pomysłowość, pozwalała na samodzielne poszukiwania i pobudzała ciekawość. Udział w kursie "Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej" pozwoli uczestnikom – nauczycielom polonijnym, wzbogacić swój warsztat pracy o ciekawe i efektywne sposoby rozwijania twórczego myślenia uczniów oraz poszerzyć kompetencje w zakresie budowania własnej kreatywności. Kreatywność ta jest ogromnie ważna szczególnie w edukacji polonijnej, niekiedy cierpiącej niedostatki w postaci braku odpowiednich pomocy dydaktycznych. Zastosowanie proponowanych ćwiczeń w pracy z uczniami oraz dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu będzie motywacją do poszukiwania przez nauczycieli nowych rozwiązań w zakresie budowania kreatywności własnej i ucznia.

  Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu. Osoby zainteresowane certyfikatem powinny wykonać wszystkie zadania (prace domowe) w kursie. Po sprawdzeniu zadań przez prowadzącego certyfikat będzie przesłany w formacie pdf na adres e-mail podany przy rejestracji.

 • Moduł 1: Rozwijanie twórczego myślenia uczniów – ćwiczenia rozwijające płynność słowną (Litwa)

  Płynność słowna to zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, pomysłów. Wskaźnikiem płynności słownej jest liczba wytworzonych w określonym czasie pomysłów.
  W niniejszym module zostaną zaprezentowane przykłady ćwiczeń rozwijających płynność słowną uczniów polonijnych w edukacji przedszkolnej. Doboru oraz selekcji ćwiczeń dokonali nauczyciele z Przedszkola w Mejszagole na Litwie (Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis). Dobrane ćwiczenia przyczyniają się do wzbogacania słownictwa oraz rozwijania pomysłowości dzieci.
  Na podstawie ćwiczeń powstał scenariusz zajęć edukacji polonijnej w przedszkolu. Poniżej prezentujemy ćwiczenia, scenariusz oraz przebieg zajęć (materiał fotograficzny oraz video).

 • Moduł 2: Rozwijanie twórczego myślenia uczniów - ćwiczenia rozwijające zdolność dokonywania skojarzeń (Belgia)

  Ćwiczenia rozwijające zdolność dokonywania skojarzeń rozwijają i wzbogacają słownictwo dzieci. Zarówno młodsze jak i starsze dzieci powinny systematycznie poznawać nowe słowa, utrwalać znaczenie znanych słów oraz dostrzegać relacje między nimi.
  Bogate słownictwo umożliwia dzieciom konstruowanie ciekawych, dynamicznych oraz  barwnych językowo wypowiedzi ustnych i pisemnych.
  Niniejszy moduł przygotowali nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej w Geel (Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs, Belgia). W module zostaną zaprezentowane opracowane przez nauczycieli szkoły ćwiczenia rozwijające zdolność dokonywania skojarzeń. Na podstawie ćwiczeń powstał scenariusz zajęć rozwijających zdolność dokonywania skojarzeń uczniów w grupie wiekowej 7 – 11 lat . Poniżej prezentujemy ćwiczenia, scenariusz oraz przebieg zajęć (materiał fotograficzny oraz video).

 • Moduł 3: Rozwijanie twórczego myślenia uczniów - ćwiczenia rozwijające zdolność rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego (Norwegia)

  Rozumowanie indukcyjne   określane jest  jako wnioskowanie „od szczegółu do ogółu”, czyli wnioskowanie o prawdziwości racji. Rozumowanie indukcyjne zawiera element zgadywania, domyślania się i wykorzystywania informacji niepełnych. Jest bliskie temu, co zazwyczaj łączymy z intuicją.
  Rozumowanie dedukcyjne  oznacza  rodzaj rozumowania logicznego, mającego na celu dojście do określonego wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek. Rozumowanie dedukcyjne w odróżnieniu od rozumowania indukcyjnego jest w całości zawarte wewnątrz swoich założeń, to znaczy nie wymaga tworzenia nowych twierdzeń czy pojęć, lecz jest tylko prostym wyciąganiem wniosków.
  Ćwiczenia rozwijające zdolność rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego uczą dzieci logicznego myślenia.
  Selekcję ćwiczeń, scenariusz oraz inne materiały zawarte w module przygotowali nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej w Moss im. Jana Brzechwy (Foreningen Barna Polen, Norwegia). 

 • Moduł 4: Rozwijanie twórczego myślenia uczniów - ćwiczenia rozwijające zdolność abstrahowania, metaforyzowania i transformowania (Wielka Brytania)

  Abstrahowanie
  To wyróżnianie w obiektach tylko pewnych cech, a pomijanie innych. Abstrahując zwracamy uwagę tylko na niektóre cechy obiektów, a ignorujemy resztę. Dzięki temu możliwe jest definiowanie i redefiniowanie obiektów, klasyfikowanie ich według mniej lub bardziej typowych kryteriów oraz dostrzeganie podobieństw między nimi. Abstrahowanie pozwala uczniom i nauczycielom łączyć wiedzę z różnych dziedzin (przedmiotów)

  Metaforyzowanie
  Polega na kojarzeniu dwóch zjawisk, dostrzeżeniu ich podobieństwa lub innych cech wspólnych i przeniesieniu nazwy jednego zjawiska na drugie.

  Transformowanie
  To przeobrażanie, przekształcanie, zmienianie wszystkich lub niektórych właściwości (cech) obiektu tak, aby po przekształceniu uzyskać nową jakość, która może przełożyć się na nowe zastosowanie.

  Ćwiczenia rozwijające zdolność abstrahowania, metaforyzowania i transformowania, scenariusz zajęć oraz inne materiały dydaktyczne przygotowali nauczyciele z Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu (Integrative Saturday School Limited by Guarantee, Wlk. Brytania).

 • Moduł 5: Rozwijanie twórczego myślenia uczniów poprzez ćwiczenia muzyczno-plastyczne (Hiszpania)

  Aktywność muzyczno – plastyczna odgrywa niezwykle ważną rolę na każdym etapie nauczania, ale szczególne znaczenie te działania odgrywają w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. To właśnie zajęcia muzyczne i plastyczne są pasjonującą zabawą, okazją do działania (indywidualnego i grupowego), dają poczucie sprawczości oraz satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów.  Każde dziecko jest wyjątkowe, może pokazać swój potencjał twórczy i jednocześnie uczyć się od innych – tworząc i korzystając z pomysłów kolegów rozwijają twórczą postawę i wzmacniają poczucie własnej wartości.
  Inspiracją do aktywności twórczej może być wszystko to, co zachęca dzieci do wyrażania własnych przeżyć i odczuć za pomocą różnych form plastycznych i skłania do muzykowania: utwory muzyczne, utwory literackie, filmy, wydarzenia i uroczystości, przedstawienia teatralne, przysłowia, zdania, pojedyncze słowa, przedmioty codziennego użytku, obrazy.
  Niezwykle ważne jest stworzenie przez nauczyciela atmosfery bezpieczeństwa – dzieci podczas tworzenia muszą być pewne, że wszystkie prace będą wyjątkowe. Porównywanie prac dzieci z innymi nie sprzyja twórczemu podejściu do wytworu.
  Materiały modułu 5 (dobór ćwiczeń muzyczno-plastycznych, scenariusz zajęć oraz inne materiały dydaktyczne)  przygotowali nauczyciele ze Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie i Gironie (Associació Cultural Escuela Polaca, Hiszpania).

 • Zadanie dla uczestników kursu

  Uczestnicy kursu, zainteresowani otrzymaniem certyfikatu jego ukończenia, powinni wykonać zadanie zamieszczone w tym module. 

 • Ankieta ewaluacyjna kursu

  • Osoby uczestniczące w kursie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej kursu. Dziękujemy!